Pastorale Zone

Printvriendelijke versiePrintvriendelijke versie

De zoneploeg
In elke zone wordt een zoneploeg opgericht die functioneert als 'pastoraal verantwoordelijke' voor die zone. Deze Zoneploeg bestaat, onder meer, uit de benoemde priester(s), diaken(s) en pastoraal werker(s) van die zone. De zoneploeg bestaat uit zonepastoor Luc Thiry en pastoraal coördinator (leek) Gert Janssens. Samen met hen heeft de bisschop in de zoneploeg ook verantwoordelijken (leken) voor een omschreven pastoraal werkveld aangesteld. Er worden vier domeinen onderscheiden (maar niet gescheiden – de zoneploeg is collectief verantwoordelijk voor het totale werkveld), namelijk: catechese, diaconie, evangelisatie en liturgie) en twee ondersteunende domeinen, namelijk tijdelijke (financiën) en communicatie.

Voor Glabbeek zijn de domeinverantwoordelijken:

- catechese, communicatie en pastoraal coördinator: Gert Janssens
- diaconie: Agnes Vanhellemont
- evangelisatie: Chris Nys
- liturgie: priester Luc Thiry
- tijdelijke (financiën): Jan Tweepenninckx

Het mandaat van alle leden duurt zes jaar en kan, na evaluatie, door de bisschop verlengd worden. De leden van de zoneploeg kunnen geen aanverwanten zijn van elkaar en geen politiek mandaat vervullen. Buiten de functie van ’pastoor’ zijn de mandaten in de zoneploeg normalerwijze onbezoldigd. Het gaat dus voor de meeste aangestelden om vrijwilligerswerk.
De leiding van de zoneploeg berust steeds bij een priester. Wanneer er geen priester als ‘pastoor’ in de zone is aangesteld dan benoemt de bisschop een 'aangesteld priester' of een 'moderator' die meestal ook buiten de zone nog een opdracht heeft. Het vicariaat zal voorzien in de verplichte 'permanente vorming' van de leden van de zoneploeg, gericht op elk van de pastorale domeinen.

De zoneraad
De zoneploeg wordt in elke zone ondersteund door een 'zoneraad'. Deze raad functioneert als pastorale raad en geeft adviezen aan de zoneploeg. Deze raad bestaat uit de zoneploeg, één afgevaardigde uit elke lokale gemeenschap die tot de pastorale zone behoort, één afgevaardigde vanuit de scholen of zorginstellingen die zich binnen de zone bevinden, en enkele leden die omwille van hun deskundigheid door de zoneploeg gecoöpteerd worden. De aanwezigheid van de scholen en zorginstellingen in deze raad is nodig met het oog van diaconale en catechetische samenwerking binnen de zone. De zoneraad wordt geleid door de priester. Het mandaat in de zoneraad duurt zes jaar en kan door de zoneploeg, na evaluatie, verlengd worden.

De lokale geloofsgemeenschap

Andere lokale structuren blijven bestaan: de lokale kerkfabriek en de lokale parochieploegen die 'lokale antenne' worden van de zoneploeg.